اخبار 26 اسفند 1402 - 1 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
کپی شد!
0

بولتن یازدهمین سمپوزیوم نوروپســـیکولوژی شـــناختی ایـــران منتشر شد

جهت دریافت بولتن روی فایل زیر کلیک کنید. 

بولتن خبری، یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

به گزارش بهروان نیوز، یازدهمیـــن ســـمپوزیوم نوروپســـیکولوژی شـــناختی ایـــران، بهمـــن مـــاه 1402 برگـــزار شـــد. افتتاحیــه ایــن ســمپوزیوم بــا برگــزاری بزرگداشــتی بــه یــاد دکتــر کامبیــز بدیــع، اســـتاد پژوهشـــگاه ارتباطـــات و فنـــاوری اطلاعـــات همـــراه بـــود و خانـــواده ایـــن اســـتاد فقیـــد بـــه یــادآوری خاطــرات او پرداختنــد.

 داریـــوش شـــکیبایی روز علمـــی ســـمپوزیوم کلیـــد خـــورد. عبدالرحمـــن نجل رحیـــم، حســـن ایروانـــی، حســـن عشـــایری، حبیـب الله قاسـم‌زاده، احمـد محیـط و سـیدبهنام الدیـن جامعـی، از جملـه سـخنرانان سـمپوزیوم بودنـــد.

در ایــن ســه روز دربــاره آینــده نوروپســیکولوژی، نورســـاینس و آمـــوزش، آسیب‌شناســـی پـــردازش اطلاعـــات در مغـــز انســـان، نوع‌دوســـتی، ســـالمندی، اعتمـــاد، اســـکیزوفرنی و… صحبـــت شـــد.

امـــا نکته جالب این سمپوزیوم؛ میزان حضور شرکت کنندگان بود. حســـن عشـــایری کـــه رئیـــس و دبیـــر علمـــی ایـــن ســـمپوزیوم بـــود در ســـخنرانی ابتدایـــی‌اش دربـــاره ناامیـــدی از رشـــد نوروســـایکولوژی در ایـــران حـــرف زد؛ امـــا حضـــور شـــرکت کنندگان در طـــول ایـــن ســـه روز نشـــان داد کـــه آن‌قدرهـــا هـــم نبایـــد نســـبت بـــه آینـــده ایـــن رشـــته در ایـــران ناامیـــد بـــود. شـــرکت کنندگان اکثــرا جــوان و دانشــجوهایی مشــتاق یادگیــری بودنــد و در زمان‌هــای اســتراحت بــا اســاتید گــپ میزدنـــد و ســـوالات علمـــی میپرســـیدند.

بــه هــر حــال، ایــن ســمپوزیوم هــم بــا همــه ســخنرانی‌های علمــی خــود بــه پایــان رســید و مــا در ایـــن بولتـــن ســـعی کردیـــم تـــا مطالـــب مطـــرح شـــده در نشســـت‌ها را تهیـــه کـــرده و در ایـــن شـــماره منتشـــر کنیـــم.

نویسنده
فاطمه فلاح
مطالب مرتبط
  • دیدگاه‌هایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • برای بهتر و روان‌تر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *