تبلیغات

تعرفه صفحه اول ستون دوم

جایگاه 1 

7 روز 2/500/000 ریال

30 روز 9/000/000 ریال

90 روز 27/625/000 ریال

180 روز 52/000/000 ریال

365 روز 97/500/000 ریال

جایگاه 2

7 روز 2/500/000 ریال

30 روز 9/000/000 ریال

90 روز 27/625/000 ریال

180 روز 52/000/000 ریال

365 روز 97/500/000 ریال

جایگاه 3

7 روز 2/500/000 ریال

30 روز 9/000/000 ریال

90 روز 27/625/000 ریال

180 روز 52/000/000 ریال

365 روز 97/500/000 ریال

جایگاه 4

7 روز 2/500/000 ریال

30 روز 9/000/000 ریال

90 روز 27/625/000 ریال

180 روز 52/000/000 ریال

365 روز 97/500/000 ریال

جایگاه 5

7 روز 2/000/000 ریال

30 روز 7/200/000 ریال

90 روز 22/100/000 ریال

180 روز 41/600/000 ریال

365 روز 78/000/000 ریال

جایگاه 6

7 روز 2/000/000 ریال

30 روز 7/200/000 ریال

90 روز 22/100/000 ریال

180 روز 41/600/000 ریال

365 روز 78/000/000 ریال

صفحه خبرها

بنر ابتدای خبر 

7 روز 3/000/000 ریال

30 روز 10/800/000 ریال

90 روز 33/150/000 ریال

180 روز 62/400/000 ریال

365 روز 117/000/000 ریال

بنر میانه خبر 

7 روز 2/000/000 ریال

30 روز 7/200/000 ریال

90 روز 22/100/000 ریال

180 روز 41/600/000 ریال

365 روز 78/000/000 ریال

بنر انتهای خبر 

7 روز 1/500/000 ریال

30 روز 5/400/000 ریال

90 روز 16/575/000 ریال

180 روز 31/200/000 ریال

365 روز 58/500/000 ریال

بنر انتهای خبر 

7 روز 1/500/000 ریال

30 روز 5/400/000 ریال

90 روز 16/575/000 ریال

180 روز 31/200/000 ریال

365 روز 58/500/000 ریال

رپرتاژ

معرفی مراکز مشاوره

90 روز 15/000/000 ریال

180 روز 27/000/000 ریال

365 روز 51/000/000 ریال

معرفی روان شناس

90 روز 5/000/000 ریال

180 روز 9/000/000 ریال

365 روز 17/000/000 ریال

کارگاه‌های روان شناسی ویژه عموم

90 روز 7/500/000 ریال

180 روز 13/500/000 ریال

365 روز 25/500/000 ریال

کارگاه‌های روان شناسی ویژه متخصصین

90 روز 7/500/000 ریال

180 روز 13/500/000 ریال

365 روز 25/500/000 ریال